APIE MANE » STRAIPSNIAI
ALTERNATYVI ISTORIJA

    ALTERNATYVI ISTORIJA

 

 

 Visada kažkiek domėdavausi istorija ir dažnokai „nesuseidavo galai“ visų oficialių istorijų? Kuo toliau, tuo labiau aiškėjo, kad istorija buvo daug kartų perrašoma ir tame „fronte“ intensyviai darbavosi įvairios vienuolių grupuotės. Intensyviausiai šiame darbe reiškėsi jėzuitų ordinas. Beje jie, 1569m., buvo pakviesti į Lietuvą ir jų dėka galutinai Lietuvoje buvo išnaikinti Lietuvoje dar likę žyniai ir intensyviai naikinami turintys žinių žmonės, bei visos žinios, kurios nesiderina su jų kuriama istorija. Beje tuo pat metu, kuomet jėzuitai atsikraustė į Lietuvą oficialiai, lietuvių užkariautos teritorijos Ukrainoje, buvo perduodamos Lenkijai, o Lietuvai liko dabartinė Baltarusijos teritorija. Gal todėl ukrainiečiai, o ypač vakariniai, taip iškraipė savo kalbą ir sulenkėjo. Jėzuitų ordinas buvo pasklidęs po visą pasaulį ir net toje pat Kinijoje, „kūrė“ jos istoriją, kad atitiktų pasaulinę. Mąstantys žmonės žino, kad oficialias istorijos knygas rašo nugalėtojai karuose ir valdžios perversmuose. Lengviausiai keisti istoriją naikinant senus raštus ir rašant naujus. Visiškai iškraipyti istorijos nepavyksta, nes žmonės, istorines žinias, taip pat neša savo galvose. Tam teko organizuoti masinius, pasaulinius karus, kad žūtų patys aktyviausi ir protingiausi, o vienuoliai tuo metu tyliai, jiems suteiktose nuošaliuose vietose, perrašinėtų istoriją, kad po to skleistų naujose žmonių kartose. Su laiku tai perėjo į oficialias, masines informacijos priemones, po tiesioginės valdžios sparneliu.

 

 Senus raštus galima sudeginti, perrašius savaip. Žmones, žinančius tikrą istoriją ir tai perduodančius palikuoniams, galima fiziškai naikinti tiek karuose, tiek kitais būdais. Net jų vaikus, masinėse mokymo įstaigose galima mokyti kitokios, netikros istorijos. Žmones galima įbauginti įstatymais, apkvailinti religijų pagalba, bet statiniai, statyti iš akmenų, mūro ne taip lengvai pakeičiami. Būtent juose lieka antspaudai tikros istorijos. Pirmasis ir antrasis pasauliniai karai Europoje sugriovė gana daug tokių, tikros istorijos liekanų, turinčių pastatų ir fiziškai sunaikino tiek raštų, tiek žmonių. Šiuo metu intensyviai, visuose pasaulio kampeliuose perdarinėjama istorija pagal tipo „teisingą“ istoriją, ne tik raštuose, bet ir statiniuose. Statiniai perstatomi, „neteisingi“ archeologiniai radiniai slepiami ar naikinami. Tačiau „yla“ kartais išlenda iš „maišo“ ir ne viską pavyksta nuslėpti. Renovacijų ir pastatų perstatymo metu atkasami pamatai ir pasirodo, kad po žemės, o teisingiau žemės ir molio sluoksniu dažnokai slypi nuo vieno iki 3 – 4 gyvenamųjų aukštų. Dažnokai, ant po žemių ir molio mišinio sluoksniu palaidotų pastatų sienų, kaip ant pamatų, buvo statomi nauji namai. Alternatyvios istorijos išieškotojų dėka, internete vis gausėja vaizdinės informacijos apie realią, o ne dirbtinai sukurtą istoriją. Iš esmės, visai rytiniai Euroazijos teritorijai, istoriją sugalvojo Lenkijos ir Vokietijos istorikai.

 

 Pagal alternatyvios istorijos tyrinėtojus, 19a., buvo vienas iš stiprių tvanų, kuris daugybę teritorijų paskandino, teisingiau net nušlavė vandens, purvo, žemės ir molio mišiniu. Labiausiai nukentėjo Sibiro ir šiaurinės Rusijos sritys. Mažiausiai nukentėjo vakarų Europa. Ji pirmoji atsigavo po šio tvano ir tuo pasinaudojo. Tyrinėtojai net toje pat Vokietijoje randa pastatų, kurių apatiniai aukštai palaidoti po storu, kai kur net 6m., storio žemės sluoksniu. Pagal alternatyvios istorijos tyrėjus, tokie potvyniai buvo tiek 17 amžiuje, tiek galimai 15 amžiuje. Vieni mano, kad tai įvyko dėl didžiulių meteoritų smūgių į Žemės paviršių, kas man atrodo realiausia. Vieno iš meteoritų smūgis į Žemės paviršių prasideda ties Mongolija, o pagrindinis smūgis teko Kinijai ties 38 laipsniai rytų ilgumos ir 80 laipsnių šiaurės platumos. Google Earth galima pavartyti Žemės planetą ir pasižvalgyti. Tiesiog žemėlapyje šioje vietoje Kinijos teritorijoje matomas „blynas“ su uodega. Smūgio kryptis link šiaurinės Afrikos. Tarsi didžiulis meteoritas, atlėkęs iš rytų pusės, subyrėjo gabalais virš Žemės planetos paviršiaus šluodamas viską pakeliui iki pat šiaurinės Afrikos kontinento pabaigos. Ne veltui šioje linijoje vien dykumos. Analogiškas meteoritas krito iš vakarų pusės ir „atkirto“ susijungimą tarp pietų Amerikos kontinento ir Antarktidos. Google Earth ta „atkirta“ aiškiai matosi ir dalys to meteorito išsibarstė link Pietinės Afrikos, kur taip pat matosi dykumos ir gal būt pasiekė Australiją. Jei pratęsime liniją, tai atitinka tą galimybę. Gal būt dėl to Žemės ašis ir įgavo posvyrį į savo ekliptiką 23 laipsnius.

 

 Pagal kitus alternatyvios istorijos tyrinėtojus, tie meteoritai nebuvo atsitiktiniai, o aukštų civilizacijų karai. Ne veltui pavyzdžiui pagal Rusijos seną kalendorių, mes dabar gyvename 7528 metais. Šis kalendorius buvo pradėtas skaičiuoti nuo taikos sutarties žvaigždžių šventovėje. Kas tai buvo per taikos sutartis, kas su kuo kariavo ir kas ta žvaigždžių šventovė??? Logiškai pagalvojus galima atsakyti nebent į vieną klausimą, kad žvaigždžių šventovė gali būti kažkur tai virš Žemės planetos, gal net Mėnulyje. Tuomet išvada peršasi tokia, kad vyko karas tarp gana išsivysčiusių civilizacijų ar grupuočių. Žemėje žmonės randa megalitinius statinius, kuriuos na niekaip, net šių laikų technika nepastatysi. Tokių gana daug dar išlikę pietų Amerikos kontinente. Matyt buvo ir kitur, bet ten kur vystėsi kitos civilizacijos, ankstesni statiniai buvo naikinami arba pritaikomi esamai civilizacijai. Dažniausiai tokių liekanų randama giliai po žeme, užneštus žemių ir molio mišiniu. Matyt buvusios civilizacijos gerokai praretino savo gretas ir savo vergų gretas, kurie buvo mažiau išsivystę ir buvo naudojami kaip darbo jėga. Manoma, kad įvairios rasės, tai buvusių Imperatorių vergai, kuriuos kiekvienas iš jų, genetinių manipuliacijų būdu, pažymėjo savo spalva ir savo genetiniais ypatumais. To dėka buvo aišku kuris yra kieno vergas ir nebuvo įmanoma vogti vienas kito vergus. Vairuotojai gal žino, kad kai kuriose šalyse mašinų kuras, kuris dotuojamas valstybės, buvo net kitos spalvos. Beje genetikų pastebima, kad jei maišosi vienos rasės atstovas su kitos rasės atstovu, tai jau nuo trečios kartos pastebimi arba išsigimimai arba mažėjantis vaisingumas. Matyt tai aukštų civilizacijų genetinių manipuliacijų pasekmė, kad vieno imperatoriaus vergai negalėtų daugintis su kitų imperatorių vergais. Pasidomėjus Graikų mitologija aiškiai matoma kaip vieni dievai kovoja su kitais, kartais bendradarbiauja, sudaro sutartis ir net sangulauja su vergėmis. Manoma, kad to pasekmė atsiradę žmonės, kurie buvo tarpinė grandis tarp dievų ir jų vergų. Jų ir ūgis buvo aukštesnis ir protingesni buvo. Vienas iš tokių pavyzdžių mitas apie Heraklį, kuris buvo dievo ir vergės vaikas. O kiek dar tokių buvo?

 

 Patyrinėjus Bibliją galima gauti dalį atsakymų, bet ir klausimų nemažai iškyla. Pavyzdžiui joje aiškiai minima, kad Adomas su Ieva buvo ištremti į Žemę, kurioje jau buvo žmonės? Ir ištremti dėl vaisiaus, nuskinto nuo žinių medžio. Ar tai nepanašu apie istoriją, kuomet žydai išvogė iš Egipto žynių žinias? Beje Biblija, tai tik dalis išrašo ir žydų raštų ir tai reiškia, kad tarsi jų istorija. O jie rašė savo istoriją kaip jiems patogiau, o gal ir jų dievui? Kyla klausimas, o ko čia dėtos kitos tautos ar rasės ir žydų religinės istorijos sklaida Žemės planetoje? Matyt žydų dievas atkeliavo jau po gana stiprių karų, tarp Žemėje gyvenančių dievukų ir turėjo galios čia įsitvirtinti. Žydų dievas Adomą ir Ievą sukūrė pagal save, tai klausimas toks – kodėl visai planetai peršama mintis, kad mes Adomo ir Ievos palikuonys? Mes kitų dievukų vergai ir palikuonys. Studijuojant, o ne aklai tikint Biblijos raštais, galima pastebėti, kad žydų dievas žada savo vasalams, tai yra žydams, kad atiduos jiems iš gojų (ne tos religijos ar rasės žmonių) atimtas žemes ir turtus ir sunaikins „netikėlius“. Beje ir patiems žydams jų dievas nurodo naikinti gojus ar bent juos pavergti ir pasiimti jų turtus. Biblijoje ne kartą paminėta, kad žydai norėdami įsitvirtinti stipriose karalystėse, jų valdovams pakišdavo savo dukras, tarnaites ar net žmonas. Po to, po truputį, karta iš kartos perimdavo tų karalysčių valdymą į savo rankas, nors pačių žydų procentas tose karalystėse buvo menkas. Jei Biblija būtų palikta savo rėmuose, tai ji ir būtų likusi tik žydų religinis orientyras. Tačiau, tam, kad išplėsti savo įtaką gojams, teko sugalvoti pasaką apie gerą žydą Jėzų Kristų ir dar su „nekaltu pradėjimu“, kuris neša gėrį, nuolankumą, meilę net savo priešui. Labai patogus variantas bet kuriam ponui, išnaudotojui ar okupantui. Užkrėtus tokia religija, bet kurį žmogų ar tautą, po to galima sakyti lengvai imti plikomis rankomis ir niekas nesipriešins, nes viskam Dievo valia. Ne veltui tokios religijos pasekmė yra liberalizmas ir automatiškai agresyvi Europos musulmonizacija. Pastudijavus istoriją, žydus ne kartą vijo iš įvairių Europos valstybių ar kraustė į atskiras teritorijas. Vejami jie kraustėsi į rytus, į dabartinės Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos teritorijas. Aišku savo religijos ir įpročių jie ir čia neatsisakė. Todėl ne veltui vietiniai ne kartą juos užpuldavo ir naikindavo fiziškai. Ir ne veltui prieš juos atsigręžė tokia agresija antro pasaulinio karo metais. Niekas iš niekur neatsiranda. Kaip šauksi, taip ir atsilieps, arba bumerango taisyklė. Todėl nemanau, kad taip jau ir reikia smerkti tų laikų lietuvius, kurie taip žiauriai elgdavosi su žydais ir ne mums juos teisti, nes tuo laiku mes negyvenome ir mums niekas neparašė tikros tų laikų istorijos.

 

 Trečias smūgis į Žemės paviršių, spėjama, kad buvo ties 85 laipsniais rytų ilgumos ir tiek pat šiaurinės platumos. Ten tarsi Žemės plutos įtrūkimas. Ir gal būt tai ne su meteoritu susiję, o su Žemės įtrūkimu. Dėl to kilo didžiulė banga, kuri nušlavė visą Sibirą ir atriedėjo net iki Juodosios jūros. Manoma, kad anksčiau tiek Juodoji jūra, tiek Viduržemio jūra buvo gėlo vandens telkiniai ir pasaulinis jūros lygis buvo žemesnis apie 130m. Ne veltui pakrantėse, keliasdešimt metrų gylyje, randami miestų ir miestelių liekanų. Alternatyvios istorijos entuziastai filmuoja savo radinius ir skleidžia internete. Ten galima rasti vaizdų, kuomet po kelių metrų molio, permaltų kriauklių, kaulų, keramikos liekanomis randamas storas juodžemio sluoksnis. Reiškia anksčiau ten buvo derlinga žemė. Dabar, virš popotvyninio sluoksnio vėl formuojasi naujas juodžemio sluoksnis. Tokių pavyzdžių yra daug. Anksčiau gyveno ne viena civilizacija ir ne vieną kartą žlugo dėl karų, ar meteoritų smūgių. Spėjama, kad anksčiau buvo daug storesnė atmosfera, dėl ko Žemėje buvo aukštesnė ir stabilesnė temperatūra. Ne veltui Sibire, įšale randamos mamutų liekanos su pilnais skrandžiais nesuvirškintos žolės. Reiškia ten buvo vešli augmenija, o katastrofa ir atšalimas įvyko staiga, kad jų lavonai net nespėjo suirti. Toje pat Antarktidoje, po ledynais randami požymiai, kad ten buvo augalija ir gyvūnija. Mes gyvename ant ankstesnių civilizacijų liekanų ir deja esame toli gražu iki jų išsivystymo lygių.

 

 Kai kurie alternatyvios istorijos atstovai mano, kad paskutinės trys katastrofos Žemės planetoje kartojosi maždaug kas 200m. Jei taip, tai eilinė gali įvykti po dviejų, trijų dešimtmečių. Tyrinėjant alternatyvių istorikų faktus, būtina atkreipti dėmesį į jų asmenines nuomones ar apmąstymus ir pateikiamus faktus. Aš atsirenku logiškus faktus ir tuos, kurie derinasi, tarsi jungiasi į logišką darinį. Pavyzdžiui visai realu, kad į Žemės planetą atvyko kitos civilizacijos „desantas“ ir įsteigė čia savo bazę. Tikėtina ir net yra pavyzdžių, kad čia buvo vykdomi jiems naudingų iškasenų darbai, Žemės teraformavimo darbai. Visa tam buvo reikalinga darbo jėga. Gal būt tam, pagal savo pavyzdį jie sukūrė sau vergus, kurie buvo mažesni už juos ir gyveno trumpiau. Tiesiog jų žinios apie genetiką buvo daug aukštesnio lygio už mūsų dabartines žinias ir galimybes. Beje manoma, kad vergai buvo sužymėti ne tik pagal rases, kad šeimininkas atskirtų savus, bet buvo ir skirtingo ūgio – pagal darbų pobūdį. Buvo ir gigantų ir mažų žmonių, gal net genetinių mutantų, dėl nepavykusių eksperimentų. Visa tai kažkiek minima istorijoje. Buvo kova tarp valdžios atstovų už teritorijas ir matyt gana žiauri. Nukentėjo Žemė, jos atmosfera sumenko, pakito gyvenimo sąlygos. Po karų, sumažėjo ir dievų kiekis. Gal likučiai vėl sudarė kokias sutartis, o gal liko tik vienas kitas. Gal kas bando žmoniją pakišti po savo padu, gal sunaikinti dalį tos žmonijos? Kažkas panašaus vyksta, nes pasaulis vis labiau mechanizuojamas, rasės sumaišomos, vertelgos ima valdžią į savo rankas. Net jei tų dievų planetoje ir nebeliko, tačiau jų vergai toliau sėkmingai vykdo jų politiką, siekdami tapti dievais virš kitų vergų. Ir dabartiniai „dievukai“, būtent tie, kas laiko savo rankose daugiausia pelno, didžiausią rinkos dalį ir turi daugiausia valdžios. Tokių nedaug. Gal keli %, bet jie „dievai“ virš mažutėlių, kurie vergauja dabartiniams „dievukams“. Ir dabartiniams „dievams“ būtinos religijos, kad mažutėliai būtų nuolankūs ir lengvai valdomi. Nereligingus, bet smalsius žmones, intensyviai siekiama patraukti į virtualų pasaulį, kitus apkvaišinti alkoholiu, narkotikais. Žmones siekiama susilpninti dar ir nesveiku maistu, skiepais, vaistais. Siekiama juos laikyti nuolatinėje įtampoje, todėl kiekvienoje šalyje atlyginimo vidurkis toks, kad dauguma žmonių galėtų išgyventi tik nuo atlyginimo iki atlyginimo. Mažutėliai laikomi pastovioje įtampoje, kad neteks darbo ir tuo sėkmingai manipuliuoja prievaizdai – darbdaviai. Įtampa turi būti įvairiapusė, todėl į tai orientuota visa žiniasklaida, akcentuojanti nelaimes pasaulyje, sukeliami lokaliniai karai, stimuliuojama nesantaika, dirbtinis patriotizmas. Sukuriamos dirbtinės teisės, kuomet mažumos turi didesnes teises ir privilegijas, legaliai leidžiama atiminėti vaikus iš šeimų ir t.t. Kalbama apie narkotikų žalą, o jų plantacijos didėja? Kalbama apie alkoholio žalą, o visos maisto parduotuvės užverstos juo. Vaistinių tapo ne ką mažiau, nei maisto parduotuvių. Bažnyčios statomos viena po kitos ir įvairiai į jas viliojami mažutėliai, kurie skatinami atkartoti religines pasakas savo poezijoje, meno kūriniuose, filmuose, dainose ir t.t. Visa tai neleidžia protui atsipalaiduoti ir pradėti mąstyti, kodėl taip gyvename ir kame čia reikalas. Yra toks geras pasakymas – išjunk televizorių visiems laikams. Dar pridėčiau, kad ir radiją išjungti. Nori nenori, bet jie veikia programuojančiai, o ypač jauną kartą. Jie ne tik programuoja, bet ir nukreipia dėmesį nuo to kas yra šalia, nuo to kas yra tavo viduje, kokios mintys ir svajonės. Išoriniai „programuotojai“ siekia pakeisti tavo pasaulį „avių“ bandos kryptimi. Siekia sudaryti maksimaliai sudėtingas sąlygas atrasti savo tikrąjį aš, atrasti savo galias. „Programuotojai“ siekia, kad atskiri, mastantys individai neapsijungtų į bendruomenes, kur yra tarpusavio pagalba, nes tuomet individai taps stipresni, o valdantiems tai nenaudinga ir pavojinga. Ryškus pavyzdys vakaruose, kuomet taikiai atvykę juodukai užpuola baltas moteris vos ne viduryje baltos dienos, o jų vyrai, vietoje to kad gintų jas, puola skambinti policijai. Vakaruose žmonės užprogramuoti nesipriešinti agresijai patiems, o kreiptis į valstybines įstaigas. O ką daryti, jei tos pačios valstybinės įstaigos ir stimuliuoja tą ekonominę imigraciją??? Ir bet kokią prievartą prieš vietinius iš atvykėlių pusės pateisna ir neiškelia baudžiamų bylų. Vienas iš visuomenės susvetimėjimo ir atskirties būdų yra rasių ir kultūrų sumaišymas. Ne veltui rasės gyveno atskirai, nes mes esame skirtingi, su savo ypatybėmis iki pat genetinio lygio, o ką tuomet kalbėti apie kultūrines ypatybes. Pavyzdžiui siekiama išveisti tam tikrų veislių šunis ar kitus gyvūnus, tam tikrų veislių augalus, vaismedžius ir pan., kurie duotų gerą derlių, būtų gražūs ar pan. Tačiau žmogus skatinamas daugintis su bet kuriuo žmogumi ir bet kuria rase. Kas su laiku iš to gausis manau aišku bet kuriam selekcininkui, tačiau paprastiems mažutėliams nedašunta. Anksčiau, kuomet žmonės dar turėjo žinių, tai tėvai, bei giminaičiai darydavo įtakas savo neprotingiems ir aistrų pilniems palikuonims. O dar anksčiau tie palikuonys buvo atitinkamai auklėjami ir jiems nebuvo problemų su neprotingumu ar aistromis. Šiuo metu nėra ne tik auklėjimo šia kryptimi, ar tėvų įtakos, bet net vaikų teisės iškeltos aukščiau už tėvų ir pareigų vaikai tarsi ir neturi? Jau net mokykloje, vaikams peršama literatūra apie lytinį ištvirkavimą, skatinamos aistros. Užuominomis siūloma rinktis net lytinę orientaciją? Visa tai „programuotojų“ darbeliai, kuriuos ne taip lengva pastebėti mažutėliams, užguitiems darbais, religijomis, alkoholiu, narkotikais, ligomis ir t.t. Aišku išeitis yra, bet su esamu mažutėlių supratimu, tai ji gana kardinali ir kruvina. Pirma būtina bent suvokimą praplėsti, mąstymą aiškesnį padaryti. Tad lieka žinių platinimas ir raginimas būti smalsiems ir jungtis į grupes, bendruomenes. Aišku valdžia visokeriopai trukdys tam procesui ir kurs vis labiau varžančius įstatymus, tačiau kito kelio nėra. Toje pat valdžioje yra daugybė mažutėlių, kurie tiesiog leido sau pasireikšti savo godumui ir troškimui būti „dievais“ virš kitų. Tačiau jei jie pradės suprasti kur tas kelias veda ir kad jų palikuonims „šakės“, gal būt pradės elgtis kitaip? Iš kitos pusės, o ko norėti. Mus dievai sukūrė pagal savo pavyzdį, o juose buvo ir godumo ir siekio valdžios, bei naudos, visokiomis priemonėmis. Tada ko norėti, kad mes neturėtume to savyje, bent po krislelį. Jei savo mąstymu praaugsime savo dievus, tik tuomet yra šansas iškopti į naują lygį.

 

 

 Alternatyvios istorijos šaltinių yra daug, bet dauguma rusų kalba. Svarbu protingai atsirinkti iš to, kas pateikiama ir išanalizuoti. Atsižvelgti į logiškus autorių komentarus ir nekreipti dėmesio į kai kurių autorių nukrypimus nuo temų, politikavimus ir pan. Atranka būtina. Keletą šaltinių pateiksiu čia:

 

www.youtube.com/channel/UCepPgPC1WzzWcjcrzU_vqcg/videos

 

www.youtube.com/channel/UCW4boPDxn1zOFHxwfH3kzKg/videos

 

www.youtube.com/channel/UctIoZ-DVPymIv3t6365uFow/videos

 

www.youtube.com/channel/UCCYLfXcTMBAaEBQR-G7h74g/videos

 

 

Tad siūlau būti smalsiems ir domėtis tuo, kas dar nepažinta, apie ką nutylima, arba keistai iškraipyta informacija. Pažvelgti į tai praktišku žvilgsniu, o nesuvokiant, kreiptis į specialistus. Yra tokių specifinių momentų dėl namų statybos, dėl technikos gamybos ir galimybių tam tikrais istoriniais laikotarpiais. Būtent čia dažnai būna „prisvilę blynai“, sukurpti ant popierėlio iš oficialių istorikų pusės.